Podmienky účasti na kurze

Úvodné ustanovenia

 • Poskytovateľom služieb školy jogy Ásana je Ing. Vladimír Wagner, Cíbicka cesta 6, 900 21 Svätý Jur, IČO: 43883656, zaregistrovaný v živnostenskom registri č. 130-19532 (ďalej „poskytovateľ“).
 • Odberateľom je fyzická osoba, ktorá sa zúčastní na kurze či podujatí organizovanom poskytovateľom (ďalej len „klient“, „účastník“ alebo “študent”).
 • Lekcia označuje jednu vyučovaciu jednotku, spravidla v trvaní 60 alebo 90 min. Každá lekcia je mienená ako vyučovanie, štúdium. Môže preto okrem praktickej, cvičebnej časti obsahovať aj teoretickú, vyučovaciu časť. Pomer teórie a praxe určuje poskytovateľ.
 • Kurzom sa označuje ucelený cyklus niekoľkých vyučovacích lekcií, zvyčajne opakujúcich sa v rovnakom dni týždňa a v rovnakom čase dňa, spravidla v období troch po sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej „obdobie kurzu“).
 • Podujatie označuje zvyčajne jednorázovú udalosť.

 

Zodpovednosť a práva poskytovateľa a účastníka

 • Poskytovateľ zodpovedá za lektorské vedenie jednotlivých lekcií. Všeobecne je cieľom kurzu alebo podujatia učenie sa a pokrok účastníka v telesnej, duševnej a duchovnej oblasti života. Poskytovateľ má právo na určovanie typu obsahu a zamerania jednotlivých lekcií, kurzov, a podujatí. Takisto aj na rozsah vyučovania – tématickú hĺbku, časové trvanie jednotlivých častí lekcie. Pedagogicky  pracuje tak, aby zohľadnil osobitosti jednotlivého účastníka.
 • Klient sa zúčastňuje na lekciách, kurzoch a podujatiach z vlastného rozhodnutia a na vlastnú zodpovednosť. Nie je povinný sa zúčastňovať všetkých častí  vyučovacej jednotky (teória, prax). Prípadné pripomienky, návrhy či názory k rôznym častiam lekcie je vhodné komunikovať s poskytovateľom buď priamo počas lekcie, alebo po jej skončení.

 

Prihlasovanie sa na kurz, prijatie a účasť na kurze

 • Účasť klienta na kurze či podujatí si vyžaduje prihlásenie, a to jedným z nasledovných spôsobov:
 • prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke poskytovateľa;
 • prostredníctvom emailovej správy doručenej na mailovú adresu zverejnenú na stránke poskytovateľa;
 • telefonickým oznámením;
 • osobne, v čase konania kurzu či podujatia.
 • Prihlásenie obsahuje meno klienta, jeho emailovú adresu, termín a miesto konania kurzu.
 • Poskytovateľ klientovi potvrdí zaväznú rezerváciu miesta v kurze či na podujatí, a to formou emailovej správy alebo v osobnej, príp. telefonickej komunikácií.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo prihlásenie klienta na kurz či podujatie neakceptovať, najmä z kapacitných dôvodov alebo z dôvodu zdravotných prekážok, alebo iných osobitného zreteľa hodných prekážok,  na strane klienta.
 • Účastníkom, ktorí navštevujú kurzy a/alebo podujatia dlhšie ako 6 – 12 mesiacov, môže poskytovateľ dať dotazník s otázkami k cieľom v oblasti jogy a osobného, odborného rozvoja. Účastník ho osobne vyplní a následne sa k nemu osobne stretnú s poskytovateľom. Zámer tohto procesu je podporiť tvorbu samostatných cieľov a zabrániť vzniku nezdravých foriem vzťahov a pasivity.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo neprijať klienta do kurzu či na podujatie a to aj bez uvedenia dôvodu.
 • V prípade, že klient už má záväzne potvrdenú rezerváciu miesta v kurze či na podujatí ale nemá záujem o miesto v kurze či podujatí, prípadne nemôže do neho nastúpiť, je povinný čím skôr túto zmenu oznámiť poskytovateľovi. Uvoľní sa tak miesto pre iných záujemcov o kurz či podujatie.

 

Cena a úhrada, platobné podmienky, storno podmienky

 • Cena za kurz alebo podujatie je splatná jednorázovo, najneskôr po prvej lekcii vybraného kurzu. V prípade osobitnej dohody je poplatok za lekciu  splatný v deň konania lekcie, jednorázovo po jej skončení.
 • Cenu za kurz alebo poplatok za lekciu možno uhradiť v hotovosti alebo prevodom na bankový účet uvedený na webovej stránke poskytovateľa. V prípade úhrady na bankový účet doplní klient k údajom z prihlášky svoje fakturačné údaje: adresu trvalého pobytu, alebo miesto podnikania a IČO.
 • Cenu za kurz je možné uhradiť aj prostredníctvom darčekových poukážok vydávaných poskytovateľom.
 • V prípade neúčasti na niektorej lekcii z vybraného kurzu, má klient právo nahradiť si túto lekciu v iný deň podľa rozvrhu, v období trvania vybraného kurzu. Takto nahradiť je však možné iba 2 lekcie. Ďalšou možnosťou je zobrať na ďalšiu  lekciu inú osobu.
 • Prenos neabsolvovaných lekcií z kurzu do nasledujúceho obdobia kurzov nie je možný. Vo výnimočných prípadoch, napr. zo zdravotných alebo závažných osobných dôvodov, na základe žiadosti klienta, môže poskytovateľ prenos neabsolvovaných lekcií do ďalšieho obdobia kurzov akceptovať. Je však nutné, aby klient v takýchto prípadoch čo najskôr informoval poskytovateľa o týchto dôvodoch.
 • Peňažná náhrada za neabsolvované lekcie kurzu sa neposkytuje.
 • Ustanovenia týchto  podmienok platia primerane aj pre individuálne lekcie a lekcie pre firmy.

 

Vylúčenie z kurzu

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo na vylúčenie klienta z prebiehajúceho kurzu či podujatia, aj bez uvedenia dôvodu. V prípade vylúčenia z kurzu bude klientovi vrátená zvyšná suma poplatku za kurz alebo podujatie.

 

Zvukové a obrazové záznamy

 • Klient berie na vedomie, že počas lekcií a podujatí sa môžu vyhotovovať zvukové a obrazové záznamy, ktorých súčasťou sa ako účastník môže stať.
 • Klient súhlasí s uverejnením týchto záznamov na marketngové účely poskytovateľa.

 

Ochrana osobných údajov

 • V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov klient súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v prihláške, za účelom informovania o aktivitách v oblasti jogy a pre administratívne úkony súvisiace s organizáciou kurzov a podujatí. Nebudú poskytované tretím stranám. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomnou formou, emailom zaslaným na adresu asana@asana.sk alebo a kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily.

Vydané dňa 16.05.2018

Pin It on Pinterest