Joga znamená spájanie

O tom som písal v inom článku. V skratke povedané, zrelý dospelý človek spoznáva širšie súvislosti života a tieto následne “umne” začleňuje jednak do svojho života, ale hlavne z tohto poznania vychádza pri utváraní vzťahov k svojmu okoliu, ľuďom a prírode.

Čím by sa mal vyznačovať človek, ktorý by toto majstrovské spájanie chcel ponúkať aj iným ľuďom? Aké vlastnosti, zručnosti a aké osobnostné črty by mal mať kvalitný inštruktor, či lektor jogy, starodávne nazývaný jogín?

Pri dobrom remeselníkovi, učiteľke, programátorovi, architektovi, či lekárovi je nám to zvyčajne jasné. A síce mala by to byť harmonická kombinácia odbornej a ľudskej stránky človeka. Vyvážený pomer medzi osobnosťou a odbornosťou. Rozum a srdce v rovnováhe. Dokopy to dáva základ pre kvalitné a citlivé činy a zároveň pre činorodú prácu.

Ako by to malo byť u učiteľa jogy?

Rovnako by to malo byť aj u kvalitného učiteľa jogy. Nemal by byť len odborníkom, ale aj osobnosťou. Naopak, nielen osobnosťou, ale aj odborníkom.

A na druhú stranu, odborníkom nielen na fyzickú stránku jogy. Ale aj odborníkom na nehmotnú, metafyzickú stránku, čiže duševno-duchovný rozmer života, ktorý prekračuje tú hmotnú, fyzickú rovinu bytia.

Vzdelávanie učiteľov jogy

V našom vzdelávaní učiteľov jogy, ktoré ako akadémia ponúkame, sme pre dosiahnutie tohto vysokého cieľa do neho zahrnuli tieto dôležité kritériá:

Celostný prístup k životu

Dôležitým kritériom je, aby vo vzdelávaní bolo pozornosť venovaná vyvážene všetkým trom rovinám života:

  • Fyzická rovina života

Sem patrí praktické a zručné zaobchádzanie s konkrétnou rovinou života. U učiteľa jogy je to inštruktorský rozmer jeho práce: vedieť inštruovať ľudí počas cvičení. Či už pri fyzických cvikoch – ásanách, alebo pri dychových cvičeniach, ktoré sa v klasickej joge volajú pranajama, alebo pri koncentračných a meditačných cvičeniach nazývaných v joge meditácia.

Dobrý a kvalitný učiteľ jogy by mal mať, ako jednu z oblastí, dobre zvládnuté zručnosti kvalitného inštruktora jogových cvičení.

  • Duševná rovina života

Ide o duševný, alebo aj vzťahový rozmer života. Učiteľ jogy pracuje s inými ľuďmi. Často sú títo ľudia, ktorí sa rozhodnú pre jogu, nejakým spôsobom “unavení zo života”. Ak učiteľ jogy chce podporiť a posilniť svojich účastníkov kurzu, bude potrebovať relatívne silne rozvinuté zručnosti pre vstúpenie do vzťahu s druhými ľuďmi a pre pedagogickú prácu s nimi.

Ako príklad uvediem: cit pre iného človeka, jeho vnímanie, radosť zo stretnutia s iným človekom, schopnosť pochopiť súčasný stav u druhého človeku a schopnosť vnímať jeho budúci rozvoj.

Učiteľ jogy, ak má záujem poskytnúť účastníkom svojho kurzu celostné riešenie, by mal oslovovať jadro človeka a teda potrebuje byť pedagógom pre prácu s dospelými.

  • Duchovný rozmer života

Duchovný alebo nehmatateľný rozmer života sú práve naše hodnoty, idei a predstavy o živote, z ktorých vychádzame, keď konáme. Tento myšlienkový a ideový život sa potom zrkadlí do nášho ľudského vyžarovania. A v neposlednom rade aj do nášho zdravého sebavedomia.

Ak sú tieto predstavy v súlade s realitou života, nestávame sa autoritatívnymi tyranmi s totalitárnym narokom na pravdu. Ani neskĺzavame do role obete, ktorá sa vyhovára na nepriazeň osudu. Nemálo dôležitá je pre učiteľov jogy aj schopnosť rozlišovať rôzne manipulácie a sugescie doby, v ktorej žijeme. Tie totiž vedú k únave a strate životných síl ako u neho samotného, tak aj u účastníkoch jeho kurzu.

Učiteľ jogy by mal jasne rozlišovať rôzne ideové a myšlienkové základy a vedieť sa v nich značne suverénne a individuálne vyznať. Z toho mu následne u druhých plynie prirodzená, na reálnej odbornosti založená autorita a učiteľ jogy je potom osobnosťou s vlastnou silnou životnou výpoveďou.

Vzdelávanie učiteľov jogy

Osobný prístup k účastníkovi

Z vyššie uvedeného popisu je, mám dojem, zrejmé, že kvalitné vzdelávanie učitela jogy je záležitosťou, ktorá zohľadňuje individuálne danosti a talenty adepta – študenta takéhoto vzdelávania. Podnietiť a podporiť rozvoj človeka nie je rutinná záležitosť.

Okrem úprimného záujmu zo strany študenta si to vyžaduje aj kreativitu a fantáziu lektora vzdelávania. Okrem kreativity však je u lektora potrebná aj istá miera odvahy pre prebratie zodpovednosti za tento osobný prístup k účastníkovi.

Z pohľadu účastníka je potrebná chuť pre vedomé vystavovanie sa rôznym výzvam, ktoré so sebou prináša učenie sa nových vecí. Spoločne tak otvárajú dvere smerom k životnému poslaniu jednotlivca.

Dostatočná dĺžka trvania vzdelávania

Každý triezvy človek vie, že za víkend, alebo dva či tri, dokonca ani za pár mesiacov, sa doteraz vyššie popísané ciele a idei u človeka uskutočniť nedajú. Obsahy a témy, ktoré často prekračujú dnešný rámec a spôsob myslenia, potrebujú opakované študovanie, vrátenie sa k rôznym témam a ich vzájomné prepájanie.

A to si vyžaduje čas. A tiež možnosť overovať si svoje zistenia v tomto procese s niekým, kto v tejto oblasti má už skúsenosti. Z informácií sa tak postupne stáva osobné poznanie, cit pre vec a múdrosť. Človek následne s nimi vie flexibilne a tvorivo zaobchádzať a nevzniká tak mechaničnosť, dogmatickosť či až misionovanie, ktoré poznáme v prípadoch, kedy počutá látka bola len prebratá, ale nie dostatočne osobne preniknutá a zapracovaná do osobnej štruktúry.

Cenová výhodnosť

Ak vzdelávanie učitela jogy trvá dlhšie, sú aj náklady na jeho absolvovanie, v porovnaní s kratším, dajme tomu “víkendovým” kurzom inštruktora jogy, vyššie. No ak porovnáme náklady, potrebné na absolvovanie niekoľkých takýchto krátkodobých, víkendových kurzov inštruktorov jogy, kde človek najprv dostane základ, ten si prehĺbi na ďalšom víkende, o rok sa opäť príležitostne niečoho zúčastní, tak v prepočte ho pomer cena/ výkon pri dlhodobom vzdelávanie vyjde omnoho lacnejšie.

Vzdelávanie učiteľov jogy

 

 

Orientácia a prepojenie na prax

Nič nebýva únavnejšie ako štúdium bez praxe. Preto by malo aj vzdelávanie učitela jogy poskytovať dostatok priestoru pre kontakt študujúceho s reálnym životom a praxou. V joge a s kurzami jogy. Formy môžu byť rôzne. Napríklad je to stážovanie na hodinách lektorov vzdelávania za účelom spoznania ich prístupu k joge a jej vyučovaniu. Druhou možnosťou je praxovanie, alebo vedenie jednotlivých cvikov a potom aj celých hodín pred reálnymi účastníkmi kurzu jogy. A treťou dôležitou stránkou by malo byť aj poznanie a vzťah k ostatným učiteľom jogy formou návštev iných smerov jogy.

Podľa môjho názoru takéto vzdelávanie má hneď aj otvárať finančnú stránku učiteľstva jogy: spoznať cenotvorbu, platenie za kurzy a finančnú odmenu za vedenie hodín jogy. Aby vzdelávanie zodpovedalo realite života, malo by umožňovať relatívne skoro finančnú odmenu za vykonanú prácu. Vzniká tak možnosť zarobiť si na svoje ďalšie vzdelávanie.

Okrem toho by lektor mal poskytnúť aj silnú podporu pri stavaní sa študenta “na vlastné nohy”. Ide hlavne napríklad o konzultačnú podporu pri tvorbe jeho ponuky, marketingového plánu a tiež aj pri rozbehu činnosti v reálnej legislatíve, napríklad otváraní živnosti.

Spiritualita zlúčiteľná so sociálnym životom

Joga, ako som v úvode uviedol, je spájanie pri konaní jednotlivca v zmysle ideí a motívov, ktoré zodpovedajú širším, nadľudským rozmerom života. Táto forma spirituality zbližuje človeka s jeho okolím. Do istej miery sa tak šťastne spája a zapája do celkového životného “prostredia”. S celým svojim tvorivým a činorodým potenciálom.

Kvalitná spiritualita, alebo ak to povieme s výrazom vychádzajúcim zo slovanského rámca, duchovnosť, nesie v sebe stránky integrácie a začlenenia. Preto je však potrebné aj relatívne široké štúdium rôznych foriem spirituality a jogy v minulosti a dnes. Pri bližšom pohľade totiž nie všetky tradičné, ako ani moderné prístupy k spiritualite a joge, a z nich vychádzajúce metódy a cvičenia, vedú k tomuto cieľu spájania.

 

V dnešnej dobe sú tieto vysoké nároky potrebné

Po prečítaní je asi každému jasné, že horeuvedené nároky na kvalitné vzdelávanie nie sú plytné a úplne jednoduché na dosiahnutie. A že si vyžadujú aj zvýšenú ochotu a nasadenie účastníka takéhoto vzdelávania.

Z vlastnej skúsenosti zo štúdia na univerzite, ako aj z vlastného dlhodobého pozorovania školstva môžem povedať, že tieto vysoké kritéria nie sú zvyčajné ani v dnešnom školstve, či univerzitnom vzdelávaní.

Nakoľko však nie sme spokojní so stavom, v ktorom sa dnes nachádza naša spoločnosť, radi sa o dosiahnutie týchto vysokých nárokov budeme snažiť. Vediac, že tým kladieme základ pre budúcu, dá sa povedať, novú medziľudskú a spoločenskú kultúru.

Pin It on Pinterest