Inštruktor jogy, lektor jogy, či učiteľ jogy?

To všetko sú rôzne pomenovania, ktoré sú používané pre označenie toho, kto vedie jogové cvičenie. Je medzi týmito pojmami rozdiel? Z mojho pohľadu určite áno. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, aký ten rozdiel je.

Zameriame sa najmä na porovnanie tzv. inštruktora jogy a učiteľa jogy. Pričom pojmy ako lektor jogy, cvičiteľ jogy, precvičovateľ a tréner pre účely tohto článku priradím na stranu “inštruktora”, nakoľko sa svojou podstatou od tohto pojmu takmer vôbec nelíšia.

Na rozdiele medzi týmito dvoma pojmami – inštruktor jogy a učiteľ jogy – je možné vidieť aj rozdiel v chápaní jogy, ako aj rozdielne idey a predstavy o človeku ako bytosti.

Inštruktor jogy a systém vzdelávania odborníkov v športe

Inštruktor jogy je zvyčajne človek, ktorý absolvoval lektorský kurz jogy alebo inštruktorský kurz jogy, prípadne navštevoval školu jogy, či yoga tréning. Občas sa stretneme aj s označením trénerský kurz 1. stupňa, prípadne 2. stupňa. Absolvent teda získal certifikát inštruktor jogy alebo power jogy, lektor jogy, cvičiteľ jogy.

Kurz inštruktora jogy zvyčajne trvá 50 hodín a ľudia ho označujú ako “3-týždňový inštruktorský kurz”. No sú to iba tri víkendy, nie teda týždne. Existujú aj varianty so 150 hodinami. Obsahovo sa často takýto inštruktorský kurz jogy orientuje podľa platnej slovenskej legislatívy.

Prečo je joga „len“ šport?

Joga je dodnes, vzhľadom na predprevratovú minulosť, v legislatíve vnímaná ako činnosť v oblasti telovýchovy, športu a telesnej kultúry. Odtiaľ aj ten názov “inštruktor”, resp. tréner 1. stupňa. Teda niekto, kto inštruuje isté telesné cvičenia.

Podľa tejto optiky je potom človek, ktorý vedie jogové cvičenia odborník podnikajúci v oblasti športu a teda povinný prihlásiť sa do registra odborníkov v športe (zákon 440/2015 Zbierky zákonov SR).

Dnešná slovenská legislatíva dohliada na takýchto odborníkov v oblasti športu formou akreditácie takýchto kurzov. Akreditácia beží pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Akreditovaný kurz jogy je potom pomenovanie pre tento typ lektorského kurzu jogy.

Kurzy jogy v Bratislave, ale i v Indii

Často sú tieto kurzy inštruktorov jogy v Bratislave. Ale je lektorský kurz aj v Piešťanoch. Vždy znova sa však nájde aj človek, ktorý sa vzdelá v zahraničí. Napríklad si spraví tzv. Yoga Teacher Training v Indii, na Bali, Thajsku a inej ázijskej destinácii. Prípadne aj v Anglicku, Nemecku, keď tam istý čas žil a vracia sa na Slovensko.

Ako som vyššie vypracoval a popísal, joga a ľudia, ktorí vedú jej cvičenia, sú dnes na Slovensku, ale vlastne takmer v celom západnom svete, väčšinou nejak spájaní so športom, telesnou kultúrou a telovýchovou.

Zaradenie jogy k športu zrkadlí sklon západu k materializmu

Určite tomuto spojeniu napomáha aj fakt, že západná kultúra má sklon k hmote, matérii, telesnosti. Toto sa potom potichu zrkadlí aj napríklad do vzdelávania inštruktorov jogy. Obsahy, ktoré sa preberajú, pretože ich zákon pre akreditáciu vyžaduje, sú tejto tendencii zodpovedajúce: anatómia, fyziológia, biomechanika čo sa telesnej stránky týka. A potom psychológia športu, pedagogika športu a didaktika športu.

Kto je učiteľ jogy?

V dnešnej dobe už šport a telesný pohyb má svoje stále miesto v západnej kultúre. Podľa širšieho pohľadu, ktorá korešponduje aj s klasickou jogovou filozofiou, je však človek bytosťou, ktorá okrem fyzického tela má aj dušu, teda vnímavú a vzťahovú časť.

A ďalej má aj článok ducha, alebo sú aj myšlienky a idei, ktoré ho presahujú a vedú. Viac o tomto obraze človeka je možné dozvedieť sa v článku Kto je učiteľ jogy: zmysel, význam a možnosti tohto povolania.

Učiteľstvo jogy nie je zamestnanie, ale povolanie

Pri troche pozornosti je možné zistiť, že dnešný človek potrebuje aktívne zapojiť a osloviť aj tieto ďalšie, alebo inak nazvané, vyššie články jeho bytosti.

Duševne sa do veci zapojiť a vložiť a venovať sa obsažným, duchaplným činnostiam. Kultivácii tohto svojho Ducha a duše. A práve tieto neprebádané oblasti sú priestormi, ktoré dnes potrebujú rozvinutie a podporu. Tieto možnosti by bolo možné osloviť povolaním “učiteľ jogy”.

Učiteľ jogy a jeho prepojenie na pedagogiku a umeleckú aktivitu

V čom spočíva toto zapojenie duševnej a duchovnej stránky človeka prostredníctvom jogy? Učiteľ jogy pracuje s cvikmi na kurze tak, že chce osloviť a posilnil aj tzv. duševné sily človeka. Menovite jeho myslenie, cítenie a vôľu. Joga sa tak presúva z roviny cvičenia a športu k umeniu a estetike.

Podobne ako umelec, napríklad baletka, či tanečník, potom účastník stvárňuje istý obsah, ideu, dáva cvikom istý výraz. Počas tohto umeleckého, vyjadrovacieho procesu si účastník samostatne musí tvoriť predstavy k určitým témam. Týmto prebieha prvé jednoduché školenie myslenia.

Tieto obsahy sa snaží vyjadriť v cvikoch – ásanách, čo predstavuje isté základné školenie vôle. Jeho cítenie sa pritom školí jednak vo vnímaní voči vznikajúcej forme a jednak smerom k originálnemu obsahu.

Čo vám teda prináša učiteľ jogy?

Učiteľ teda prináša obsahy, myšlienky k jednotlivým jogovým cvikom, ásanám. Tie sú individuálne uchopované a vyjadrované účastníkmi.

Joga sa týmto smerovaním síce čiastočne odkloní od terajších značne relaxačných foriem. Relatívne discplinovanou sebavýchovou sa tak objavia črty jogy známe z minulosti jogy, avšak jej motívy a cieľe sú úplne nové.

Namiesto zvyčajného ústupu zo života je nové smerovanie  vzťahovo radostné, má spoločenský charakter a jednotlivec je posilňovaný vo jeho sociálnych schopnostiach.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že si povolanie učiteľ jogy vyžaduje relatívne intenzívne a rozsiahle školenie.

Takéto intenzívne školenie učiteľov jogy ponúka aj naša akadémia vzdelávania.

Obsahuje tieto tri odborné oblasti:

 • Fyzická rovina
  • anatómia
  • fyziológia
  • biomechanika človeka
 • Duševná rovina
  • rozdiel medzi psychológiou a duševným životom človeka
  • vzťahy a ich význam pre zdravú životnú vyrovnanosť
  • ciele, ich samostané stanovovanie a duševné zdravie človeka
 • Duchovná rovina
  • spiritualita ako konkrétne uchopiteľná oblasť života,
  • filozofická otázka: čo je myšlienka? A odkiaľ pochádza?
  • Koncentračné cvičenia a meditácia

Školenie tohto typu je viac-menej celoživotnou prácou na duchovno-duševnom rozvoji človeka. Nami ponúkané vzdelávanie má rozsah vyše 500 hodín a pozostáva z 2 rokov úvodného vzdelávania v hore uvedených témach a následne 1 roku odbornej špecializácie, kde účastník zakladá istú odbornosť v téme podľa jeho výberu.

Na záver

Ak Vás teda rovnako ako mňa oslovuje predstava, že učiteľ jogy by mal dbať a oslovovať u účastníka jeho kurzu tieto tri roviny, ako som ich hore popísal, tu si môžete prečítať niečo k téme, prečo je vhodné vzdelávať sa za učiteľa jogy dlhšiu dobu.

Pin It on Pinterest