Akreditovaný kurz inštruktora jogy či slobodné povolanie

Pri realizácii kurzov pre inštruktorov či lektorov jogy sú bežné určité predstavy, ktoré však nemusia úplne kopírovať realitu. Pripravili sme o tejto problematike širší prehľad, vďaka ktorému sa môžete slobodnejšie a zodpovednejšie rozhodnúť, ako budete postupovať.

Je tento kurz lektora jogy akreditovaný?” Aj vás už zaujímala táto otázka? Alebo vám prebehlo hlavou niečo ako: “Pokiaľ by bolo potrebné doložiť certifikát na Slovensku, oprávňuje ma certifikát získaný z tohto kurzu k vedeniu kurzov jogy?”

Bežne majú záujemcovia o kurz lektora jogy predstavu, že keď chcú viesť kurz jogy, musia mať na to oficiálny papier. V skutočnosti to však nie je nevyhnutné.

Joga a filozofické obsahy – “Zdravý duch v zdravom tele”

My v Ásane chápeme jogu ako rozvoj nastavenia vedomia, myslenia, meditácie a vývoj zamerania zmyslov. Toto všetko je potom vyjadrované polohovaním tela, školením v tzv. “voľnom dychu”, školením mentálnych, citových a vôľových schopností a iné. Joga, jej rôzne telesné, dychové a mentálne cvičenia sú potom istou formou umenia.

V tomto ponímaní vychádzame z nazerania na človeka ako tvorivú bytosť. Obraz človeka, ktorý tvorí základ aj našich kurzov jogy alebo vzdelávania učiteľov jogy je, že “človek je bytosť, ktorá vie myslieť myšlienky a uskutočňovať ich, pričom zapája city, cítenia a  zmysly”.

Na kurzoch jogy z tohto obrazu vychádzame a ako slobodná ponuka je to dostupné napríklad aj pre účastníkov našich kurzov jogy. Ak o to majú záujem, tak spoločne uskutočňujeme učebné kroky v tomto smere. Školíme ich v posilňovaní schopnosti myslieť, vnímať a tiež uskutočňovať myslené. Popri tom je intenzívne oslovovaný a rozvíjaný aj citový život a zmysel pre krásu, či pravdu. Na vzdelávaní učiteľov jogy vzdelávame študentov, ktorí k tomuto vedú ďalších ľudí.

kurz lektor jogy Asana

 

Ako je možné vyučovať jogu, či viesť cvičenia jogy na Slovensku?

Joga a jej vyučovanie na Slovensku nie je osobitne právne upravené. Nemá a veríme, že ani nebude mať celoplošne pôsobiacu, zákonom vytvorenú  asociáciu, zväz. V zásade máte dve možnosti:

  1. Vyučovanie jogy ako slobodné povolanie alebo voľná živnosť
  2. Precvičovanie jogy ako podnikanie v oblasti športu

Vyučovanie jogy ako slobodné povolanie alebo voľná živnosť 

Ak vnímate jogu ako súbor činností, podporujúcich rozvoj nastavenia vedomia, meditácie a vývoj zmyslového vnímania, vychádzate skôr z filozofie “Zdravý duch v zdravom tele”. Tieto mentálne disciplíny sú vyjadrované a ďalej rozvíjané napríklad aj v telesných cvičeniach – ásanách.

Takéto vzdelávanie človeka je na Slovensku možné prakticky a legislatívne uskutočňovať buď ako slobodné povolanie (učiteľ jogy), alebo ako tzv. voľnú živnosť, napríklad označenú ako  “mimoškolská vzdelávacia činnosť”, či “lektorská činnosť”.

Pre tento prístup nepotrebujete absolvovať a mať certifikát z akreditovaného vzdelávania inštruktorov jogy. Dokonca nepotrebujete žiaden certifikát. Samozrejme však platí, že podnikáte na svoju plnú zodpovednosť. Kvalitné vzdelávanie za učiteľa jogy vám v tomto smere určite poskytne dobrý základ, aby ste mohli vykonávať svoje podnikanie slobodne a najmä zodpovedne.

Precvičovanie jogy ako podnikanie v oblasti športu

Ak vnímate jogu ako ďalšie z telesných cvičení, druh športu, ktoré zlepšujú duševnú pohodu, potom pre vás bude pravdepodobne aj relevantné, aby vaše školenie bolo akreditované. Tento pohľad na jogu je dnes na Slovensku bežný. Motivačne a filozofiou je skôr možné vnímať zhodu s heslom “V zdravom tele zdravý duch”. Inštruktor a lektor jogy je potom v zmysle zákon č. 440/ 2015 Z.z. – zákon o športe, odborník podnikajúci v oblasti športu.

Aby ste mohli podnikať v oblasti športu, musíte byť zapísaný do registra osôb podnikajúcich v oblasti športu. Na to potrebujete preukázať, že ste absolvovali vzdelávanie v oblasti športu. Aktuálne máme informácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, že v oblasti jogy nemusí toto vzdelávanie byť ani akreditované ministerstvom školstva. Momentálne stačí takmer akýkoľvek certifikát. V tomto článku sa preto tomuto pohľadu na jogu nejdeme detailnejšie venovať.

Prečo si vybrať vyučovanie jogy formou slobodného povolania alebo voľnej živnosti?

Ak je dôraz kladený na fyzickú stránku cvičenia jogy, nie sú zohľadňované podnety pre duševný život, sú vynechávané rozlišovacie mentálne cvičenia, potom sa zvyšuje riziko upínania sa na príjemný efekt z cvičenia.

Narastá možnosť k vnútornej jednostrannosti a to má za následok emočné lipnutie na pohybe: “Cítim sa dobre len, keď si zacvičím, keď robím svoje dychové cvičenia…”. Duševne sa takto človek pripútava k hmotnému, materiálnemu svetu.

Ak sa však rozhodnete pre jogu aj s jej bohatou paletou filozofických obsahov, ktoré sú následne prenášané do fyzických cvikov a teda budete sa snažiť o filozofiu v zmysle “Zdravý duch v zdravom tele”:

  • Vaša práca ako učiteľa jogy bude u účastníkov vašich kurzov podporovať ich celostný rozvoj
  • Bude ich viesť k dlhodobému duševnému posilneniu a väčšej ľudskej otvorenosti a lepším medziľudským vzťahom
  • Okrem iného budete celkovo podporovať tzv. “formotvornú silu človeka”, čoho následok bude aj dobré fyzické zdravie a telesná konštitúcia.

Joga sa tak premieňa od relaxačno-kompenzačného cvičenia pre stresový a usedený život dnešnej doby k disciplíne, ktorá nás robí schopnejších dať životu zmysluplný obsah a formu, prežívať ho spokojnejšie, plnohodnotnejšie a šťastnejšie.

To je z nášho pohľadu veľmi hodnotný dôvod, prečo si vybrať vyučovanie jogy formou slobodného povolania alebo voľnej živnosti.

Joga ako slobodné povolanie na Slovensku 

Podnikanie v oblasti jogy formou slobodného povolania nie je dnes na Slovensku ešte bežné. Medzi iné slobodné povolania patria napríklad advokáti, lekári, psychológovia, architekti. Ale aj učitelia – pedagógovia a tiež umelci. Podnikateľ si tiež vybaví IČO, DIČ, vystavuje faktúry, platia aj v jeho prípade daňové zákony.

Hoci táto forma podnikania v oblasti jogy nie je na Slovensku veľmi rozšírenou, v západných krajinách ako napríklad Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Belgicko a pod. je to bežná prax. Človek sa tam môže rozhodnúť, či bude podnikať ako živnostník (po nemecky “Gewerbetreibender”), alebo ako “Freiberufler” – slobodné podnikanie.

Pravdepodobne to súvisí s dlhšou tradíciou “slobody ducha”, t.j. myslenia a svetonázoru, keďže tieto krajiny neprešli tak silným ideologickým obdobím komunizmu, kedy bola ideová a názorová rôznosť prísne strážená a regulovaná. Kým u nás platilo na Spartakiádach “V zdravom tele zdravý duch”, vo vyspelých sociálnych demokraciách povojnového obdobia sa rešpektoval aj duchovný základ človeka.

kurz lektor jogy Asana

 

Joga formou voľnej živnosti je čiastočne dedičstvom minulosti

Vyučovanie jogy formou voľnej živnosti (nie ako šport) je už relatívne známe aj u nás. Na otvorenie tejto formy živnosti nie je potrebný žiadny certifikát, či osvedčenie. Stačí spĺňať základné požiadavky pre otvorenie živnosti: vek nad 18 rokov, trestná bezúhonnosť.

V tejto súvislosti je zaujímavé všimnúť si celospoločenský fenomén, ktorý platí aj v iných postkomunistických krajinách: joga ako disciplína, ktorá sa silne zaoberá otázkami slobody, zodpovednosti, morálky a etiky, by svojím jadrom patrila určite medzi slobodné povolania.

Avšak pravdepodobne postkomunistická nálada (aj medzi ľudmi a aj na živnostenských úradoch) spôsobili, že sa vyučovanie jogy skôr zaraďovalo pod živnosť. Človek je tak zaškatuľkovaný pod niečím, čo je známe. Slobodné povolanie je naďalej aj v postkomunistických krajinách spoločensky značne neznámou oblasťou povolaní.

Vyučovanie jogy a kontrolné úrady

Obe tieto formy podnikania v oblasti jogy – ako slobodné  povolanie alebo ako voľná živnosť spadajú pod kontrolu nasledovných úradov a ich špecifické kritéria a predpisy musia byť dodržané a splnené:

  • Úrad verejného zdravotníctva,
  • Obchodná inšpekcia,
  • Finančná správa,
  • Sociálna poisťovňa,
  • Živnostenské úrady.

Veríme, že vám tieto informácie pomohli spraviť si prehľad o situácii s akreditáciou v oblasti jogy na Slovensku. Držíme vám palce pri rozhodovaní, ktorým smerom sa vydať.

Čoskoro na našom blogu pribudne aj článok o uznávaní a akceptovaní certifikátov v oblasti jogy na Slovensku a zahraničí.

Pin It on Pinterest