Má zmysel vzdelávať sa za učiteľa jogy dlhšie obdobie? Prináša to so sebou nejaké výhody?

Pre ktorú formu vzdelávania v joge sa rozhodnúť? Kurz lektor jogy, kurz inštruktor jogy, trénerský kurz 1. stupňa? Alebo navštevovať školu jogy, či yoga tréning s certifikáciou?

Tieto a podobné otázky môže človek mať, keď sa rozhoduje, ako sa stať inštruktorom jogy. Podstatná otázka však je aj to, čo rozumieme pod týmito pojmami. Z nášho vzdelávania vychádzajú napríklad učitelia jogy.

Stačí na kvalitné vzdelanie len krátkodobý kurz jogy?

Keď sa teda rozhodujete, či absolvovať kurz inštruktora jogy, alebo lektorský kurz jogy, určite ste si všimli, že majú aj rôznu dĺžku trvania. Pre ktorý sa teda rozhodnúť? Ako dlho má ideálne trvať? Stačí jeden víkend? Alebo radšej tri víkendy? Či aspoň mesiac? Niektoré inštruktorské kurzy jogy alebo lektorské kurzy jogy trvajú aj 3 mesiace. A dokonca u nás ponúkame až 2-ročné vzdelávanie za učiteľa jogy a 1-ročnú odbornú špecializáciu.

V tomto článku si povieme o dôvodoch, ktoré hovoria v prospech vzdelávania sa za učiteľa jogy dlhšiu dobu. Kľudne aj 1, 2 či 3 roky. Samozrejme vždy je potrebné, aby to nebolo len štúdium, ale zároveň aj prax naučeného v reálnom živote. Ideálne štúdium za učiteľa jogy preto vyvážene spája tieto dve stránky: štúdium s obsiahlou teóriou a jej praktické overovanie v praxi, v reálnom živote.

Ak sa tieto stránky podarí skĺbiť, poskytuje takéto vzdelávanie za učiteľa jogy obrovské výhody.

10 dôvodov pre dlhodobejšie vzdelávanie sa v oblasti jogy:

#1: Vzdelávanie je proces

Samotné slovo “vzdelávanie” má priebehový charakter, tj nie je to “vzdelať sa” (z večera do rána), ale “vzdelávať sa”, teda dlhšiu dobu.

Tak, ako isté procesy v živote človeka trvajú určitú dobu a nedajú sa obísť, či preskočiť, aj to, aby ste sa stali kvalitným učiteľom jogy, podlieha určitému časovému horizontu. Vtedy človek “skvalitnieva”, to znamená, učí sa nové poznatky a zlepšuje svoje schopnosti.

Opakovaním v človeku dozrievajú poznatky

Opakovaním v ňom dozrievajú poznatky k poznaniu. Opakovaným skúšaním činností a úkonov, ktoré sú na začiatku mimo jeho doterajšieho “rámca” sa tieto stávajú jeho vlastné a získavajú jeho osobný charakter. Preto je vhodné, ak aj vzdelávanie učiteľa jogy trvá dlhšiu dobu ako len jeden či dva víkendy, prípadne zopár mesiacov.

Už samotné pomenovanie “učiteľ” poukazuje na fakt, že je to povolanie značne pedagogické. A pedagogika sa dnes na vysokých školách a univerzitách študuje minimálne 3 a viac rokov.

#2: Duševné usporiadanie prostredníctvom vniknutia pod povrch

Pre vnútornú vyrovnanosť a duševné usporiadanie je potrebné napríklad rozvinúť vzťah k druhému človeku, dlhšiu dobu alebo opakovane pozorovať nejaký jav života, preniknúť určitú oblasť života. Ak sa toto nedarí, kĺžeme svojou pozornosťou po povrchu a následkom je napríklad nervozita, duševný nekľud alebo apatia a nedostatok vôle.

Dlhodobejšie štúdium (teda viac ako len 1 či 3 víkendy) určitej oblasti ako je napríklad vyučovanie jogy, vedie človeka k podstate istého fenoménu, do hĺbky – k skutočnému poznaniu. Výsledom je vnútorný pokoj a ukľudnenie, ktoré ale nie je pasivitou, ale ako následkom hlbokého dotknutia duše istou formou života.

#3: Učiteľ spozná študenta a vie ho individuálne podporiť

Rovnako aj proces spoznania dvoch ľudí trvá dlhšiu dobu. Až po častejších stretnutiach, viac spoločne strávenenom čase spoznávame druhého človeka. Následne mu vieme lepšie načúvať, odporučiť mu niečo, poradiť v nejakej veci.

Pri dlhšom vzdelávaní ma vzdelávajúci – učiteľ lepší priestor spoznať vzdelávajúceho sa človeka – študenta, žiaka. To dáva učiteľovi možnosť presnejšie ladiť pedagogický proces, aby zohľadňoval individuálne potreby študenta. A teda nebol len suchou teóriou a mechanickým “verklíkovaním” neosobných poučiek, ktoré nie sú využiteľné v živote a praxi.

#4: Študent spozná učiteľa a lepšie vníma jeho odporúčania

Dlhšie trvanie vzdelávania za učiteľa jogy dáva rovnako aj väčší priestor pre vzdelávajúceho sa – študenta pre spoznanie samotného učiteľa a preniknutie do ním prednášaného učiva. Vzniká viac priestoru na otázky smerom k vyučujúcemu. Takisto je priestor aj pre aktívne počúvanie smerom k vyučujúcemu. Je možné lepšie pochopiť jeho odporúčania a vniknúť tak k podstate veci a témy.

#5: Vzniká produktívny vzťah medzi učiacim sa a vyučujúcim

Častejšie a dlhodobé stretávanie sa dospelých ľudí môže viesť aj k vybudovaniu veľmi produktívneho spoločného vzťahu. Učenie je potom veľmi prirodzená záležitosť, nakoľko miznú napríklad autoritatívne formy dominancie a vzťah sa ďalej rozvíja na základe odbornosti a profesionality.

Cvičenie na zdravý chrbát a relaxacia

#6: Priestor pre výzvy a osobný rast

Ak sa dvaja ľudia navzájom rešpektujú po osobnej stránke a zároveň vnímajú svoje odborné kvality, vzniká priestor ideálny pre osobné výzvy a osobnostný rast. Rešpekt a vzájomná korektnosť podporuje vznik vzájomnej dôvery a tak učiaci sa človek môže ísť smerom k novým výzvam a uchopiť osobné výzvy vediac, že sa môže obrátiť na niekoho, kto už má s podobnými situáciami značnú skúsenosť.

#7: Priestor na osobnú spätnú väzbu

Počas jedného či aj troch víkendov je možné spoznať druhého človeka. No spoznať druhého človeka počas jedného roka, počas ktorého chodí na kurz jogy ako účastník (u nás vo vzdelávaní to voláme stážovanie), alebo spoznať ho ako “supervízor” z hodín, ktoré on vedie, dáva možnosť na detailnú spätnú väzbu, ktorá môže človeka posunúť o míľové kroky dopredu. Namiesto množstva prečítaných kníh, napozeraných videí, či rokov chybnej praxe.

#8: Sieť kolegov – odborníkov

Ak sa vzdelávam dlhodobo, vznikajú mi vzťahy jednak k vyučujúcim, ale zároveň aj k ostatným účastníkom takéhoto vzdelávania. Títo ostatní účastníci sa postupne, podobne ako ja, stanú odborníci s istou špecializáciou v tomto obore. Neskôr teda budem mať kontakty a vzťahy s profesionálmi v mojej oblasti pôsobenia, na ktorých sa kedykoľvek budem môcť obrátiť s prípadnými otázkami a poradiť sa.

#9: Ukotvenie sa v téme

Ako by mal pôsobiť jogový učiteľ na účastníkov jeho kurzov? Mal by ako človek a odborník mať prehľad o oblasti, v ktorej stojí. Rozumieť jej a vedieť ísť “pod povrch” a ponúkať poznanie, ktoré napĺňa život obsahom. Aby takéto vyžarovanie mal, musí istú tému preniknúť až do značnej hĺbky. Potom je jeho pôsobenie na okolitých ľudí liečivé.

Povrchné poznanie v oblasti jogy

Na druhej strane sme sa už určite každý z nás stretli aj s ľuďmi, ktorí navštívili mnoho rôznych večerných kurzov, víkendových seminárov a poznajú “všetko” – ale len informatívne, povrchne. Človek sa často neubráni pocitu, že im tieto nazbierané “múdrosti” dokonca sťažujú schopnosť spojiť sa s okolitými ľuďmi a žiaľ odrezávajú sa tak od sveta.

#10: Odborník – človek so silnou osobnou a odbornou výpoveďou

No a v neposlednom rade je výhodou dlhodejšieho štúdia za učiteľa jogy ten aspekt, ktorý je možné opísať nasledovne: človek, ktorý nejakú oblasť života prenikol jednak prakticky, funkčne, ale aj ľudsky, v jej širších a morálnych súvislostiach, pôsobí na druhého človeka usporiadavajúco a podnetne.

Je možné povedať, že má dávajúci charakter. Má široký záber a zároveň ho kombinuje s životnou hĺbkou. Nejde len po povrchu veci, alebo nemá len úzku špecializáciu, ale svojim rozmerom pôsobí liečivo. Dĺžka vzdelávania opäť hrá v prospech rozvoja tejto veľkej a podstatnej osobnostnej črty učiteľa jogy.

Toľko k výhodám dlhšie trvajúceho vzdelávania v oblasti jogy.

Možno ste si všimli, že v nadpise som nezvolil pomenovanie inštruktor jogy, či lektor jogy ale učiteľ jogy. Urobil som to zámerne. Rozdiel medzi týmito pomenovaniami som vysvetlil v článku: Inštruktor jogy, lektor jogy a učiteľ jogy.

 

Pin It on Pinterest